BISKUP SZELĄŻEK - WZÓR DLA WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOŁA

TEREZJANKI INFO

wydanie specjalne
Siostry-Terezjanki-LOGO_300x300_px
sobota
1 sierpnia 2020 roku
Napisz do nas!
info@terezjanki.org
MIŁOŚĆ GODNOŚĆ PRAWDA ZAUFANIE

Pax Christi!
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Rok 2020 obfituje w szczególnie ważne wydarzenia, które przypominają nam oraz pozwalają na nowo odczytać bogactwo duchowego dziedzictwa wielkich polskich patriotów i mistrzów życia duchowego. Wspominamy św. Jana Pawła II z okazji setnego jubileuszu jego urodzin oraz Sługę Bożego Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, w oczekiwaniu na zapowiedzianą już beatyfikację. Obok tych dwóch wielkich Polaków wspominamy również wyjątkowego kapłana i męża stanu wiernego Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie - biskupa Adolfa Piotra Szelążka. W tym roku obchodzimy 155. rocznicę jego urodzin (30.07.1865) i 70. rocznicę śmierci (9.02.1950). W dniu 1 sierpnia obchodzimy natomiast kolejną rocznicę założenia naszego Zgromadzenia (1.08.1936).
Toczy się proces beatyfikacyjny biskupa Szelążka. W tym kontekście warto wspomnieć słowa księdza prymasa Józefa Glempa:

"Mężny biskup Adolf, wierny Ojcu Świętemu i swojej diecezji, aż po upokorzenia z lat podwójnej okupacji i więzienia w Kijowie, zasługuje na trwałą pamięć Kościoła i wdzięczność narodu".

Z okazji obchodzonych w tym roku jubileuszów przygotowaliśmy specjalny zbiór informacji o naszym Zgromadzeniu, a w szczególności o jego Założycielu. Mamy nadzieję, że zaproponowane publikacje będą interesującą lekturą oraz inspiracją do duchowego rozwoju.
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do lektury biuletynu.

s. Dawida Prusińska CST

NARODZINY ZGROMADZENIA W ODRODZONEJ DIECEZJI

bp-Szelążek-i-siostry-Terezjanki
Tegoroczne świętowanie rocznicy powstania naszego Zgromadzenia, zbiega się ze 155. rocznicą urodzin jego Założyciela - Sługi Bożego Biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Chociaż badania historyczne istniejących dokumentów wykazały, iż ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek przyszedł na świat 30 lipca 1865 roku, to jednak wiemy, jak mocno on sam łączył fakt erygowania Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (01.08.1936) z dniem swoich urodzin. W świadomości Biskupa te dwa wydarzenia zapisały się pod jedną datą. W liście do Matki Agnieszki (rodzonej siostry św. Teresy), 7 października 1936 roku biskup napisał:

„Za dar i łaskę, łaskawość od Boga i św. Teresy mogę uważać to, że udało mi się utworzyć w mojej diecezji Zgromadzenie Zakonne Sióstr naszej Patronki. Zgodnie z decyzją Stolicy św. w tej sprawie opublikowałem Dekret zwany erekcyjnym, datowany na dzień moich urodzin, czyli 1sierpnia. (…) Zgromadzenie to posiada już kilka domów”.

Od chwili powołania do życia naszego Zgromadzenia, Założyciel i Wspólnota Zakonna zostały złączone duchowymi więzami terezjańskiej drogi życia. Biskup Założyciel otaczał ojcowską opieką nowopowstałe Zgromadzenie. Troszczył się nie tylko o wzrost duchowy, ale też żywo interesował się materialnymi potrzebami sióstr. We wszystkich trudnościach, pobudzał i zachęcał do ufności i powierzania się Ojcowskiej dobroci Boga. Biskup Szelążek, mimo więzienia i wygnania, aż do śmierci nosił w sobie wielkie pragnienie rozwoju Zgromadzenia, jak również modlił się o jego wzrost duchowy i liczebny.
Biskup Szelążek był głęboko przekonany o tym, że:

Pan Bóg ma plany swoje – przeolbrzymie, na daleką metę zakreślone, do których nasze osoby są przewidziane dla wykonania pewnej cząsteczki...”.

Z perspektywy minionych lat jeszcze bardziej staje się czytelne, że Bóg w niezmiennej i odwiecznej miłości wybrał go do realizacji swych zbawczych planów. Można by powiedzieć, że Bóg - Pan czasu i wieczności - dla którego trwa wieczne „teraz”, z utęsknieniem wyczekiwał na dzień narodzin Adolfa Piotra Szelążka, aby za jego pośrednictwem, powstało Zgromadzenie, którego zadaniem i przywilejem będzie: „Szerzyć miłość dla Najwyższej Miłości”.
W sercach osób powołanych do tego Zgromadzenia, Bóg złożył pragnienie kroczenia terezjańską drogą ufności i miłości. Tak więc odtąd, w środowiskach, w których siostry podejmują posługę, winien wzrastać duch ewangelicznej miłości i prostoty, zdania się na Boga i wiary w Jego Miłosierną Miłość. Takie to zadanie wyznaczył, członkiniom Zgromadzenia Założyciel i do tego jesteśmy wezwane również w dzisiejszych czasach.
Nasz charyzmat, nie uległ przedawnieniu. Wręcz przeciwnie – obecnie może bardziej niż kiedykolwiek jest aktualny i potrzebny. Doświadczenie pokazuje, że ludzie dzisiaj – nieraz podświadomie – oczekują na świadectwo życia według wzoru Bożego dziecięctwa. Stąd też św. Teresa od Dzieciątka Jezus i jej mała droga do świętości może być piękna i pociągająca, także dla współczesnego człowieka. W szczególności zaś dla człowieka młodego, który często po omacku szuka akceptacji i bezwarunkowej miłości. Wobec takiej sytuacji mam głębokie przekonanie, że odkrycie godności dziecięctwa Bożego, jaką otrzymaliśmy na chrzcie świętym, jest właściwym antidotum na duchowe choroby naszych czasów.
Niech zatem, za przyczyną św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Sługi Bożego Biskupa Szelążka wzrasta w naszych sercach świadomość, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, a nawzajem braćmi i siostrami, połączonymi więzami Bożej miłości. Tego życzę całemu Zgromadzeniu i wszystkim czytelnikom naszego Biuletynu.

s. Lucyna Lubińska CST
Przełożona generalna

okładka-J.R.Bar-Początki-Zgromadzenia-1936-1965
Joachim Roman Bar

Początki Zgromadzenia Sióstr św. Teresy
od Dzieciątka Jezus (1936-1965)

W okresie międzywojennym (1918-1939) powstało w Polsce kilka zgromadzeń zakonnych, które ostatecznie uformowały się do­piero po drugiej wojnie światowej. Należy do nich Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, kanonicznie erygowane w roku 1936 w diecezji łuckiej. Niniejsza praca prezentuje genezę i początkowy okres formowania się Zgromadzenia oraz uzyskania przez nie pewnej stabilizacji wewnętrznej (lata 1936-1965).
W opracowaniu wykorzystano źródła rękopiśmienne ocalone w czasie wojny i inne wytworzone już po wojnie, zebrane w archiwum Zgromadzenia. Źródła pisane porównane zostały ze wspomnieniami i wyjaśnieniami świadków historii. W ten spo­sób powstał krótki opis historyczno-prawny prezentujący genezę Zgromadzenia oraz jego organizację i działalność w ciągu początkowych 30 lat istnienia.

Pobierz publikację w formacie PDF »

W SŁUŻBIE BOGU, KOŚCIOŁOWI I OJCZYŹNIE

YT_BISKUP-WZÓR-bis
bp Wiesław Śmigiel

Wzór dla dzisiejszego Kościoła

Biskup Adolf Piotr Szelążek był wyjątkowym kapłanem i wybitnym patriotą. Pomimo wielu bolesnych doświadczeń, do końca swoich dni pozostał wierny Boskim przykazaniom oraz oddany w służbie drugiemu człowiekowi. W wyjątkowo trudnych momentach historii Kościoła oraz polskiego Narodu był odważnym świadkiem Chrystusa, znoszącym dla Niego liczne prześladowania i cierpienia. Może być dzisiaj wspaniałym wzorem dla kapłanów, którzy jak on muszą bronić Prawdy, dając odpór ateizacji i fałszywym ideologiom.

Zobacz »
YT_BISKUP-PASTERZ-bis
bp Witalij Skomarowski

Pasterz odrodzonej diecezji

W dniu 24 lutego 1926 roku, z wielką troską i lękiem, powierzając się Opatrzności Bożej, biskup Adolf Piotr Szelążek obejmował rządy w odrodzonej diecezji łuckiej. Wiedział z jakimi wyzwaniami będzie musiał się zmierzyć. Struktura narodowościowa Kresów, a także agresywny ateizm i bolszewizm były śmiertelnymi zagrożeniami. Mimo to, w ciągu kilku przedwojennych lat zdołał wspaniale rozwinąć kościół na Wołyniu. Nie opuścił swojej wspólnoty w najtrudniejszych chwilach, czego omal nie przypłacił życiem.

Zobacz »
YT_BISKUP-ŻYCIE-bis
s. Hiacynta Augustynowicz

Życie, posługa, pamięć

Życie i posługa biskupa Adolfa Piotra Szelążka, to niewątpliwie drogocenny dar Boga dla nas wszystkich. Był wspaniałym apostołem Chrystusa oraz zaangażowanym w sprawy publiczne patriotą. Pozostawił po sobie trwały ślad w sercach i pamięci wielu Polaków z Mazowsza i Wołynia. Był znakomitym nauczycielem, wychowawcą i kaznodzieją, a także organizatorem życia publicznego i mężem stanu. Rozwijał katolickie wspólnoty i struktury Kościoła, a ponadto angażował się w działalność wielu organizacji świeckich, powstających w odrodzonej po zaborach Polsce. Historia jego aktywnego oraz heroicznego życia stawia go pośród najwspanialszych postaci zasłużonych dla Polski XIX i XX wieku.
Zobacz »
YT_BISKUP-DIECEZJA-ŁUCKA-bis
s. Bonifacja Śliżewska

Żywa pamięć w diecezji łuckiej

Diecezja łucka zyskała w posłudze biskupa Szelążka mądrego i oddanego przewodnika, którego największą zasługą było przygarnięcie znacznej części kresowego społeczeństwa do wspólnoty Kościoła katolickiego. Odrodzenie wiary i moralności na Wołyniu było w znacznym stopniu efektem jego mądrości, talentów, wytężonej pracy i wytrwałości. Za jego przyczyną życie religijne na Wołyniu otrząsnęło się z marazmu, niosąc ludziom radość ze spotkania z żywym Bogiem i jego miłością. Wciąż trwa na Kresach pamięć o niestrudzonym pasterzu, którego rozległa działalność nadal zadziwia i fascynuje. Skłania także do refleksji nad siła wielkiego ducha, z którego powstały tak wspaniałe dzieła.

Zobacz »
YT_BISKUP-KALENDARIUM-bis
Profesor Leszek Zygner, historyk mediewista i teolog, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie,
prezentuje najważniejsze daty w życiu
biskupa Adolfa Piotra Szelążka.
Zobacz »
YT_BISKUP-PŁOCK-bis
prof. Leszek Zygner

Posługa i pamięć w Płocku

Ksiądz Adolf Piotr Szelążek związał z Płockiem większość swego kapłańskiego posługiwania. Studiował w płockim Seminarium Duchownym (1883-1888), a następnie pracował w płockim Konsystorzu Generalnym (1893-1904). Prowadził ponadto rozległą działalność duszpasterską, edukacyjną i społeczną. Był wybitnym kapłanem, a także przedstawicielem Kościoła w pracach mających na celu wypracowanie i zawarcie konkordatu między odrodzoną Rzeczpospolitą i Stolicą Apostolską.
Zobacz »
YT_BISKUP-ZAMEK-long-bis
dk Waldemar Rozynkowski

W zamku Bierzgłowskim

Cudem ocalony z sowieckiej katowni, biskup Adolf Piotr Szelążek przybył w dniu 10 sierpnia 1946 roku do Zamku Bierzgłowskiego położonego nieopodal Torunia. Spędził w tym miejscu ostatnie lata życia. Mimo podeszłego wieku wciąż intensywnie pracował organizując działalność kurii diecezji łuckiej na wygnaniu. Otaczał troską swoich kresowych księży oraz wiernych, którzy poszukiwali schronienia i stabilizacji po ludobójstwach i przymusowych deportacjach ze Wchodu.

Zobacz »
YT_BISKUP-BAZYLIKA-bis
ks. Stefan Jan Cegłowski

W bazylice katedralnej w Płocku

Według zamysłu Władysława Drapiewskiego, sklepienie nawy głównej bazyliki katedralnej w Płocku ma symbolizować niebo, do którego Kościół prowadzi wiernych. Na ścianach poniżej okien głównej nawy znajduje się sześć dużych obrazów przypominających główne sceny ewangeliczne z życia Chrystusa. Po prawej stronie są to: Zmartwychwstanie, Droga Krzyżowa i wesele w Kanie Galilejskiej, po lewej zaś Nauczanie Chrystusa. Obraz Nauczanie Chrystusa prezentuje wśród zgromadzonych przed Jezusem osób znanych mieszkańców Płocka. Jest tam wybitna pedagog Marcelina Rościszewska, a także prałaci kapituły katedralnej, wśród których dostrzeżemy przyszłego biskupa - Adolfa Piotra Szelążka.
Zobacz »
YT_BISKUP-PROCES-bis
s. Hiacynta Augustynowicz

Proces beatyfikacyjny

Zadaniem współczesnego pokolenia jest troska o to, aby świadectwo heroicznej miłości i wierności zostało odkryte i zachowane w pamięci Kościoła. Biskup Adolf Piotr Szelążek otrzymał od Boga dar i posłannictwo rozpowszechniania w świecie Jego dobroci i nauki. Rozpoczęty w 2013 roku proces beatyfikacyjny ma na celu udokumentowanie pełnego zakresu apostolskiej misji realizowanej przez Biskupa, by móc bez jakichkolwiek wątpliwości utwierdzić się w przekonaniu o świętości jego życia. Proces jest obecnie w fazie rzymskiej (kontynuowany po zakończeniu etapu diecezjalnego) przez relatora wyznaczonego przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Zobacz »
YT_BISKUP-KURIA-bis
Eugeniusz Buchałko

Kuria bp. Adolfa P. Szelążka

Eugeniusz Buchałko, student czwartego roku Wołyńskiego Seminarium Duchownego w Łucku, opowiada o historii i dniu dzisiejszym podominikańskiego klasztoru w Łucku. Przed II Wojną Światową, w budynku klasztornym mieściła się kuria diecezji łuckiej, której ordynariuszem był biskup Adolf Piotr Szelążek - założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dziś funkcjonuje w tym miejscu prawosławne seminarium duchowne.

Zobacz »
YT_BISKUP-HUFIEC-WOŁYŃ-bis
hm. Aleksander Radica

Patron harcerzy z hufca Wołyń

Harcmistrz Aleksander Radica, komendant harcerskiego hufca "Wołyń", opowiada o drużynach ze Zdołbunowa, które obrały na swoich patronów biskupa Adolfa Piotra Szelążka oraz świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. Świętość życia Teresy z Lisieux oraz jej wierność Kościołowi i heroizm cnót Adolfa Piotra Szelążka (ordynariusza łuckiego) są wzorem dla dzisiejszej młodzieży z polskich i ukraińskich rodzin.

Zobacz »
Modlitwa o wstawiennictwo Sługi Bożego
Adolfa Piotra Szelążka

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi, dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci jego przykładem stale wzrastali w wierze oraz miłości Boga i bliźniego. Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

Modlitwa biskupa Szelążka do
św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Do ciebie, św. Tereso od Dzieciątka Jezus, zwracam się z pokorną prośba o szczególny patronat nad nami. Osłoń nas od wszystkich niebezpieczeństw, tak duchowych, jak i doczesnych: pokieruj sprawami (naszymi) dla większej chwały Bożej i dopomóż osiągnąć te zadania, które wyznaczyła nam Opatrzność Boża. U stóp ołtarza ślubuję ci zachowanie twych świętych wskazań, aby wszystkie serca zapłonęły tą miłością Bożą, którą w nich zapalać pragniesz. Amen.

PUBLIKACJE

książka-W-HEROICZNYM
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bp Adolf Piotr Szelążek

W heroicznym porywie miłości (myśli i rady)

Wybór myśli i porad przedstawionych w książce jest zaproszeniem do odkrycia duchowej małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezu oraz źródeł mądrości biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i biskupa Adolfa Piotra Szelążka łączyła wierna duchowa przyjaźń. Biskup łucki w duchowości św. Teresy z Lisieux widział środek do moralnej odnowy swojej diecezji oraz przywrócenia w świecie pełnej ufności, dziecięcej postawy wobec Boga Ojca.

Pobierz książkę w formacie PDF »
książka-ZAPATRZONY
bp Adolf Piotr Szelążek

Zapatrzony w Małą Świętą

Książka prezentuje wybór tekstów biskupa Adolfa Piotra Szelążka świadczących o jego przywiązaniu do duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Duchowa przyjaźń ze świętą Teresą miała niewątpliwy wpływ na duszpasterską posługę biskupa Szelążka. Świadczy o tym przywoływanie Małej Świętej niemal we wszystkich okolicznościach życia, a zwłaszcza w trudnościach związanych z biskupią posługą na Wołyniu. Święta Teresa jest patronką diecezji łuckiej od roku 1928 i jej popularność na Kresach trwa po dziś dzień, pomimo wielu dziesięcioleci prześladowań za wiarę.

Pobierz książkę w formacie PDF »
książka-W-ZAMKU
dk Waldemar Rozynkowski

Biskup Szelążek w Zamku Bierzgłowskim

Publikacja przedstawia ostatni okres życia Sługi Bożego nieopodal Torunia. Jest to jedyne opracowanie, które szczegółowo opisuje ostatni okres życia biskupa. Autor często odwołuje się do słów samego biskupa, a także świadectw osób, które go wspominały. Książka pozwala wniknąć w duchowe bogactwo myśli i doświadczeń biskupa Szelążka. Opisuje jego aktywną działalność do kresu życia, chorobę, śmierć i pogrzeb.

Pobierz książkę w formacie PDF »
książka-WIERNY-ŚWIADEK
s. Beniamina Karwowska

Wierny świadek Chrystusa

Jest to jedna z pierwszych pozycji, która całościowo zaprezentowała życie, posługę i działalność biskupa Adolfa Piotra Szelążka, przypominając tę wielką i zasłużoną dla Kościoła postać. Na szczególną uwagę zasługuje sylwetka duchowa kandydata na ołtarze. Duchowość biskupa może fascynować, skłaniać do refleksji i pociągać w szczególności tych, którzy szukają autorytetów i mistrzów życia duchowego.

Pobierz książkę w formacie PDF »
książka-DIECEZJA-ŁUCKA-
ks. Jan Szych

Diecezja łucka w latach 1939-1945

W wyniku uzgodnień jałtańskich, kresy wschodnie II Rzeczypospolitej (w tym obszar diecezji łuckiej) przypadły w udziale Związkowi Radzieckiemu. Władze sowieckie zażądały od polskich rzymskokatolickich biskupów opuszczenia terenów Wołynia. Biskup Adolf Piotr Szelążek sprzeciwił się temu nakazowi, ponosząc dramatyczne konsekwencje swojej decyzji. Aresztowania uniknął natomiast ks. Jan Szych, kanclerz kurii diecezjalnej łuckiej. Po deportacji biskupa Szelążka do Polski był dla niego wielkim wsparciem, organizując funkcjonowanie diecezji łuckiej (na wygnaniu) w Zamku Bierzgłowskim.

Pobierz raport w formacie PDF »
książka-OBYWATEL
ks. Jerzy Zając

Obywatel Adolf Piotr Szelążek

O księdzu biskupie Adolfie Piotrze Szelążku, kandydacie na ołtarze, napisano bardzo wiele. Znane są szczegółowo jego życie, posługa i działalności. Wiele opracowań przedstawia sylwetkę biskupa w latach jego rządów na stolicy biskupiej w Łucku, natomiast stosunkowo nieliczne są źródła prezentujące jego działalność publiczną. Warto zatem zwrócić uwagę na tę unikalną publikację, która opisuje działalność i dorobek biskupa Szelążka jako obywatela odrodzonego po zaborach państwa polskiego i męża stanu.

Pobierz publikację w formacie PDF »
książka-WIERNY-BOGU
dk Waldemar Rozynkowski

Wierny Bogu Kościołowi i Ojczyźnie

W „Rocznikach księdza Jerzego”, w tomie Wielkie Postacie Tysiąclecia Chrztu Polski, została przywołana pamięć o biskupie Adolfie Piotrze Szelążku. Przedstawiona w tym periodyku historia życia biskupa jest dobrą ilustracją tego, jakie koleje losu przechodziła nasza ojczyzna od końca XIX do połowy XX wieku. Pamięć o tym wspaniałym biskupie i Polaku powinna trwać w historii Kościoła i Narodu ze względu na jego przymioty duchowe, a przede wszystkim ze względu bogaty dorobek jaki pozostawił po sobie dla Kościoła, katolickiej wspólnoty i polskiego narodu.
Pobierz publikację w formacie PDF »
książka-WOŁYŃ
Krzysztof Rafał Prokop

Adolf Piotr Szelążek 1925-1950

Autor artykułu „Sylwetki biskupów łuckich” prezentuje postać biskupa Adolfa Piotra Szelążka, ze szczególnym uwzględnieniem posługi na stanowisku ordynariusza diecezji łuckiej. Wśród wielu znaczących dokonań biskupa wskazuje na utworzenie drukarni diecezjalnej, w której wydawane były „Miesięcznik Diecezjalny Łucki”, tygodnik „Życie Katolickie” i pismo „Pro Fide”, a także na erygowanie Instytutu Akcji Katolickiej w Łucku. Przypomina ponadto uroczystości dziękczynne po kanonizacji Andrzeja Boboli, w których uczestniczyli m.in. kardynał prymas August Hlond i nuncjusz apostolski w II Rzeczypospolitej Filip Cortesi.

Pobierz publikację w formacie PDF »
książka-WYGNANIEC
dk Waldemar Rozynkowski

Biskup wygnaniec, Sługa Boży

"Biskup wygnaniec" - takim mianem określa się często biskupa Adolfa Piotra Szelążka, który został zmuszony do opuszczenia własnej diecezji przez władze sowieckiego państwa. Deportowany do Polski po kilkunastu miesiącach uwięzienia z wyrokiem śmierci, dokonał swego żywota w Zamku Bierzgłowskim położonym nieopodal Torunia. Prezentowana publikacja opisuje ostatnie trzy lata życia biskupa Szelążka, który pomimo ciężkich doświadczeń i podeszłego wieku, do ostatnich chwil życia służył duchową i biskupią posługą.

Pobierz publikację w formacie PDF »

OGŁOSZENIA

Zobacza _ Posłuchaj (6)

Potrzebna Twoja pomoc dla misji w Boliwii!

Siostry Terezjanki na misjach wspierają najuboższych podczas walki z korona-wirusem. Możemy wesprzeć pracę sióstr duchowo lub materialnie, wpłacając swoją darowiznę na konto bankowe. Dzięki pozyskanym środkom finansowym siostry misjonarki będą mogły pomóc głodnym mieszkańcom Oruro.
Darowizny - konto: PL 74 1600 1417 1846 7858 6000 0009

więcej »
Zobacza _ Posłuchaj (4)

Altanka dla dzieci

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej prowadzi zbiórkę na altanę ogrodową dla wychowanków domu, która będzie miejscem relaksu, zabawy, wspólnych spotkań. Kochani, liczy się dla nas każdy grosz. Wierzymy, że dzięki wam uda nam się zrealizować ten projekt jeszcze w tym roku.

więcej »
9

Torby z przesłaniem od św. Teresy z Lisieux

Przesłanie św. Teresy od Dzieciątka Jezus można propagować na różne sposoby. Jednym z nich jest nadruk na torbie z cytatem słów św. Teresy z Lisieux. Osoby, które chciałyby nabyć lnianą torbę na ramię z terezjańskim motywem, mogą skontaktować się z siostrą Nikodemą Czerniecką drogą e-mail: s.nikodema@wp.pl Dostępne są cztery różne wzory!
więcej »
Zespół-ŚDM-okładka

Kolekcjonerska płyta Zespołu ŚDM

Wyjątkowa okazja!
Dysponujemy jeszcze pewną liczbą płyt Zespołu ŚDM "Błogosławieni miłosierni" z muzyką specjalnie przygotowaną na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (2014). Płyta zawiera wspaniałe utwory muzyczne, które nigdy się nie znudzą. Zainteresowanych jej nabyciem płyty prosimy o kontakt z siostrą Nikodemą Czerniecką na email: s.nikodema@wp.pl
więcej »

Subskrybuj nasz biuletyn!

Koperta
Otrzymuj bieżące informacje o życiu sióstr Terezjanek oraz aktualności z życia wspólnoty Kościoła Katolickiego. Nasz biuletyn ukazuje się raz w miesiącu oraz w miarę potrzeby. Twoich danych nikomu nie udostępniamy. Wystarczy, że podasz tylko swój adres email. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji i samodzielnie się wypisać.
Archiwalne edycje biuletynu znajdziesz tutaj »
Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Ejsmonda 17, 05-807 Podkowa Leśna
facebook youtube twitter instagram email website 
MailPoet