Rocznica święceń kapłańskich Adolfa Piotra Szelążka

Dnia 26 maja 1888 roku w Katedrze Płockiej Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Henryka Kossowskiego. Prymicyjną Mszę świętą ksiądz Adolf Piotr odprawił w Węgrowie. Pierwszą parafią, na którą otrzymał nominację wikarego była parafia św. Bartłomieja w Płocku.

W pracy duszpasterskiej Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek wykazał się niezwykłą gorliwością. Przede wszystkim zasłynął  z umiejętności kaznodziejskich. W swoich homiliach ksiądz Adolf Piotr często nawiązywał do tekstów z Pisma Świętego oraz nauczania Kościoła. Lubił cytować w swoich naukach pisarzy patrystycznych oraz fragmenty z literatury pięknej. W posłudze kapłańskiej wykazał się pracowitością i sumiennym wypełnianiem obowiązków. Parafianie cenili nowego wikarego, a u przełożonych zyskał sobie szacunek.

 

Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek, jako alumn seminarium (pierwszy z lewej)

 

Kuria biskupia widząc zdolności młodego księdza Adolfa Piotra Szelążka oraz jego zaangażowanie w pracę duszpasterską wysłała go na studia do Akademii Duchowej w Petersburgu. Ukończył uczelnię w roku 1893 oraz uzyskał tytuł magistra świętej teologii. Po powrocie z Petersburga pracował w Konsystorzu Generalnym, jako sekretarz. Nie porzucił jednak działalności kaznodziejskiej. Gorliwie głosił nauki w kościele farnym świętego Bartłomieja, w Katedrze Płockiej oraz Seminarium Duchownym, gdzie był również ojcem duchownym i wykładowcą prawa kanonicznego, filozofii, socjologii, ascetyki i ekonomii politycznej.

W latach 1909-1918 Sługa Boży pełnił funkcję Rektora Płockiego Seminarium Duchownego. Ksiądz Adolf Piotr Szelążek nie koncentrował się jedynie na formacji intelektualnej alumnów, ale ogromny nacisk kład na odpowiednią formację duchową wychowanków. Troszczył się o warunki życia seminarzystów. Dokonał reorganizacji seminarium, która polegała na oddzieleniu Seminarium Większego od Mniejszego, z którego powstało Liceum Diecezjalne. Wybudowany gmach liceum posiadał sale wykładowe, kaplicę, salę gier i zabaw, gabinet przyrodniczy, obserwatorium astrologiczne oraz szpital szkolny i rozmównicę. Nie zabrakło oczywiście sal sypialnych dla uczniów oraz kilku mieszkań dla profesorów.

 

Sługa Boży Adolf Piotr, jako rektor Seminarium Duchownego w Płocku

 

W posłudze kapłańskiej Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek zaangażował się również w działalność charytatywną i społeczną. Założył Związek Katolicki i Płockie Towarzystwo Dobroczynności. Był członkiem rady opiekuńczej  oraz prezesem patronatu nad więźniami.

Dnia 29 lipca 1918 roku przyjął sakrę biskupią z rąk księdza Biskupa Nowowiejskiego i został sufraganem płockim, a 14 grudnia 1925 roku został mianowany przez Stolicę Apostolską Ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu.

źródło: s. Beniamina Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, 2000.

 

Dodaj komentarz