Statystyki Kościoła katolickiego 2019

W 2019 r. w niedzielnej mszy św. uczestniczyło 36,9% (w 2018 – 38,2%), a do komunii świętej przystępowało 16,7% (w 2018 – 17,3%) zobowiązanych katolików. Na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6% uczniów – wynika z najnowszych badaniach religijności Polaków zawartych w “Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce“. Są to dane przygotowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w 2020 r., ale oparte na badaniach przeprowadzonych w 2019 r.

Badania religijności zawarte w “Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce” zaprezentowano w czwartek podczas konferencji online zorganizowanej przez ISKK i Konferencję Episkopatu Polski.

Rocznik statystyczny za 2019 – komentarz ISKK
TELEWIZJA MISERICORDIA

Wskaźnik dominicantes oblicza się jako odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Badanie przeprowadzono w dniu 20 października 2019 r. w parafiach katolickich w Polsce. Communicantes oblicza się jako odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Badanie przeprowadzono w dniu 20 października 2019 r. w parafiach katolickich w Polsce. Wskaźnik dominicantes w 2019 r. wyniósł 36,9 proc., a communicantes 16,7 proc.. W stosunku do 2018 r. oznacza to spadek wskaźnika dominicantes o 1,3 punktu procentowego, zaś communicantes 0,6 punktu procentowego. Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,8 proc.), rzeszowskiej (62,1 proc.) i przemyskiej (58,5 proc.). Najniższy zaś szczecińsko-kamieńskiej (23,3 proc.), łódzkiej (23,6 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (23,8 proc.).

W 2019 r. działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 tys. 382 parafie katolickie, co oznacza wzrost do roku 2018 o 0,3 proc.. Zdecydowana większość sprawuje liturgię w obrządku łacińskim, natomiast 126 w obrządkach wschodnich. Zdecydowana większość parafii prowadzonych jest przez diecezje, zaś 6,9 proc. przez zgromadzenia zakonne. Najwięcej parafii diecezjalnych występuje w diecezjach tarnowskiej, krakowskiej i poznańskiej. Największy odsetek parafii zakonnych występuje w diecezjach krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej i wrocławskiej.

Liczba księży inkardynowanych do diecezji i eparchii w 2019 r. wynosiła niemal 24,7 tys. Najwięcej księży jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (ponad 1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje elbląska (277), drohiczyńska (267 księży) oraz Ordynariat Polowy WP (51 księży). Liczba księży zakonnych wynosiła 8,9 tys. W duszpasterstwie parafialnym zaangażowanych jest 20,7 tys. duchownych. W stosunku do poprzedniego roku liczba księży diecezjalnych zmniejszyła się o 1 proc..

Liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 1,7 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (133), tarnowskiej (103) oraz krakowskiej (69). W przeliczeniu na 100 księży inkardynowanych, najwięcej alumnów diecezjalnych studiuje w archidiecezji warszawskiej (15), diecezji toruńskiej (11) oraz arch. łódzkiej (10) i wrocławskiej (10), najmniej zaś w diecezjach bydgoskiej (3) oraz sosnowieckiej (3).

Liczba sióstr wynosiła w 2019 r. 17,2 tys. skupionych we 2,1 tys. wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz Miłosierdzia (szarytki). Liczba sióstr oraz żeńskich domów zakonnych w stosunku do minionego roku zmniejszyła się o około 2 proc.. Liczba profesek czasowych w 2019 r. wynosiła 573, nowicjuszek – 170 i postulantek – 149. Blisko 2 tys. sióstr w 2019 roku pracowało za granicą.

Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2019 roku wynosiła łącznie 11,2 tys. Wśród zakonników 8,9 tys. (80,0 proc.) stanowili prezbiterzy (posiadający święcenie kapłańskie). Za granicą przebywa 2,9 tys. (26,3 proc.) zakonników z polskich prowincji. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

W 2019 r. sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom, o ponad 3,5 proc. mniej niż w 2018 r. Zdecydowaną większość chrztów udzielono dzieciom do 1. roku życia. Jedynie 4,8 proc. ochrzczonych przyjmowało chrzest między 1. a 7. rokiem życia. Natomiast po ukończeniu 7. roku życia przyjęło chrzest niespełna 1 proc. osób.

Do I Komunii św. przystąpiło niespełna 399 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej 423 tys. Sakrament bierzmowania przyjęło 382,5 tys. osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tys. parom.

Liczba przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego wynosiła 65,5 tys., zaś liczba członkostw 2,57 mln.

W 2019 r. działało 114 specjalistycznych poradniach rodzinnych, 2 334 poradni parafialnych, 29 poradni rejonowych oraz 285 poradni dekanalnych. Ponadto Kościół prowadził 28 katolickich domów samotnej matki,13 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 22 katolickie telefony zaufania.

Publikacje w formie papierowej wydawało 31 proc. parafii (o 1,4 punktu procentowego mniej niż w 2016 r.). Liczba egzemplarzy czasopism wydanych na papierze przez parafie katolickie w 2019 r. wyniosła 10,6 miliona, książek 207,5 tys., broszur 2,2 mln oraz liczba innych wydawnictw 2,96 mln. W 2019 r. 72,7 proc. parafii publikowały treści w formie elektronicznej czyli np. na płytach CD lub w internecie.

W 2019 r. własną stronę internetową posiadało 62,6 proc. parafii (o 7,5 punktu procentowego więcej niż w 2016 r.), 6,4 proc. było w trakcie jej przygotowywania zaś 31,1 proc. nie posiadało strony internetowej. W 2019 r. 24,5 proc. parafii katolickich posiadało własny profil w mediach społecznościowych (o 8 punktu procentowego więcej niż w 2016 r.).

W roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 88 proc.. Najwięcej uczniów chodzących na religię było w diecezji pelplińskiej (99,2 proc.), rzeszowskiej (97,9 proc.) i przemyskiej (97,9 proc.), zaś najniższy w diecezji łódzkiej (76,2 proc.), warszawskiej (76,0 proc.) oraz warmińskiej (70,0 proc.).

Jeśli chodzi o typ placówki edukacyjnej, najwięcej osób chodzi na religię w szkołach podstawowych (94,1 proc.), najmniej zaś w liceach – 75,3 proc..

W roku szkolnym 2019/2020 58,2 proc. nauczycieli religii stanowiły osoby świeckie, 31,3 proc. – księża diecezjalni, siostry zakonne – 6,8 proc. a zakonnicy – 3,3 proc.

Plik PDF z pełnym tekstem rocznika do pobrania »

źródło: Gość.pl

Dodaj komentarz