V Niedziela Wielkiego Postu (B)

„Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć”. (J 12, 20-33)

Zaczynamy już piąty tydzień Wielkiego Postu. Warto patrzeć na dzisiejszą Liturgię Słowa w kontekście tajemnicy Krzyża i wydarzeń paschalnych.

W księdze proroka Jeremiasza słyszymy ważne słowa o nowym przymierzu i prawie, które Bóg zawrze z ludem. Nowe przymierze nie będzie zapisane już na kamiennych tablicach Dekalogu, ale na sercu i będzie polegało na jego przemianie.

Jezus Chrystus jest zapowiedzianym Mesjaszem, który dzięki posłuszeństwu Ojca, zostaje wysłuchany i wywyższony. Poprzez swoje cierpienie i uniżenie Bóg wywyższył imię Jezusa, aż po niebiosa. Triumf Jezusa jest owocem niezmierzonej pokory.

Dla Jezus krzyż to nie jest moment porażki ale otoczenia chwałą Syna Człowieczego. Gdy będziemy słuchali w Wielki Piątek opisu Męki Pańskiej z Ewangelii wg św. Jana, to dostrzeżemy, że krzyż nie jest porażką ale jest wywyższeniem, jest koronowaniem Króla, momentem intronizacji, wywyższenia. To jest ta godzina Jezusa.

Ci, którzy z wiarą patrzą na Jezusa, będą pomimo swoich grzechów, zranień, przyciągnięci do Jego serca.

„W mocy Słowa”, to cykl komentarzy do niedzielnych Ewangelii, prezentowanych przez ks. Macieja Jaszczołta, biblistę, przewodnika po Ziemi Świętej, wikariusza Archikatedry Warszawskiej.

Zapraszamy do odwiedzenia kanału Jaskinia Słowa, w którym ks. Maciej Jaszczołt komentuje kolejne fragmenty Ewangelii. A w czasie wielkopostnym szczególnie możemy przejść drogę razem z Jezusem przyglądając się kolejnym biblijnym osobom.

Zapraszamy również do subskrypcji Terezjańskiego Newslettera

Dodaj komentarz